Utwór
 
Osoba
 
Zespół
 
Serie
 
 
Publikacja
 
Rękopis
 
Instytucja
Szukaj
[Jak korzystać?]

[Więcej] Czy wiesz...

że sam Tadeusz Woźniak twierdzi, iż piosenka „Pośrodku świata” mimo porządnego tekstu i nagrania, nie zyskałaby popularności, gdyby nie serial „Plebania” oraz kwituje, że tak naprawdę niewiele osób kojarzy go z tym utworem?

[dowiedz się]

Biblioteka :: Statut

(fragment dokumentu)

STATUT

Ośrodka Kultury - Biblioteka Polskiej Piosenki

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Ośrodek Kultury – Biblioteka Polskiej Piosenki, zwany dalej Ośrodkiem Kultury
działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej/tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm./,
 • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./,
 • niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Ośrodek Kultury jest miejską instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno – finansowym, nadzorowaną przez organizatora, którym jest Gmina Miejska Kraków.
 2. Ośrodek Kultury uzyska osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.
 3. Terenem działalności Ośrodka Kultury jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Ośrodek Kultury może prowadzić także działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.
 5. Siedzibą Ośrodka Kultury jest lokal w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 15 w Krakowie.
 6. Ośrodek Kultury posługuje się pieczęcią podłużną z nazwą w pełnym brzmieniu: Ośrodek Kultury – Biblioteka Polskiej Piosenki.

II. Cel i zadania

§ 3.

 1. Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie upowszechniania kultury.
 2. Celem działalności Ośrodka Kultury jest popularyzacja, gromadzenie, dokumentowanie zapisów polskiej piosenki, a także udostępnianie zgromadzonych zbiorów.

§ 4.

 1. Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy w szczególności:
  1/ promocja polskiej piosenki w kraju i poza jego granicami,
  2/ edukacja historyczna oraz propagowanie wartości patriotycznych, wśród dzieci i młodzieży, poprzez polską piosenkę patriotyczną,
  3/ dokumentowanie wszelkich wydarzeń związanych z polską piosenką w formie zapisu audiowizualnego, fonograficznego, nutowego, elektronicznego oraz publikacji.


§ 5.

Ośrodek Kultury może, oprócz swej działalności podstawowej, prowadzić działalność komercyjną, z której dochód w całości będzie przeznaczony na podstawową działalność statutową.

 


UCHWAŁA NR CXIX/1271/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 października 2006 r.


w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury: Ośrodka Kultury – Biblioteka Polskiej Piosenki.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17 poz. 128/ oraz art. 9 i art. 13, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123, z 2002 r. Nr 41 poz. 364, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568, Nr 213 poz. 2081, z 2004 r.
Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598, z 2005 r. Nr 131 poz. 1091, Nr 132 poz. 1111/ Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:


§ 1.

 1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2007 r. miejską instytucję kultury: Ośrodek Kultury
  Biblioteka Polskiej Piosenki, zwany dalej Ośrodkiem Kultury, którego siedziba znajdować się będzie w lokalu przy ul. Św. Wawrzyńca 15
  w Krakowie.
 2. Przedmiotem działalności Ośrodka Kultury jest popularyzacja, gromadzenie, dokumentowanie zapisów polskiej piosenki, a także udostępnianie zgromadzonych
  zbiorów.
 3. Ośrodek Kultury realizuje swoje cele poprzez:
  1/ promocję polskiej piosenki w kraju i poza jego granicami,
  2/ edukację historyczną oraz propagowanie wartości patriotycznych, wśród dzieci i młodzieży, poprzez polską piosenkę patriotyczną,
  3/ dokumentowanie wszelkich wydarzeń związanych z polską piosenką w formie zapisu audiowizualnego, fonograficznego, nutowego, elektronicznego oraz publikacji.
 4. Nadaje się statut Ośrodka Kultury w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.


§ 2.

 1. Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
  i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka Kultury stanowić będzie roczny plan rzeczowo-finansowy, zatwierdzony przez dyrektora,
  z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
 3. Roczny plan rzeczowo-finansowy jest przestawiany organizatorowi wraz z planem repertuarowym.
 4. Roczne sprawozdania finansowe Ośrodka Kultury zatwierdza organizator.


§ 3.


Działalność Ośrodka Kultury jest finansowana z:
1/ dotacji z budżetu Miasta,
2/ wpływów z prowadzonej działalności
3/ środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.


§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.


§ 5.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
 
Copyright © 2007-2011 Biblioteka Polskiej Piosenki • Ostatnia aktualizacja: 2018-07-26 21:59
powered by Athenadeign by TreDo
Odsłon od Listopada 2007
95550698

Odwiedzin od Grudnia 2010
76148335
Korzystanie z zamieszczonych na stronie internetowej utworów (w szczególności tekstów piosenek i nut) i ich opracowań, w całości lub jakichkolwiek fragmentach, jest dozwolone wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w sposób nienaruszający normalnego korzystania z utworu lub słusznych interesów twórcy. Zakazane jest korzystanie lub/i rozporządzanie opracowaniami, przeróbkami i modyfikacjami utworów zamieszczonych na stronie internetowej. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie zamieszczonych na stronie internetowej utworów lub/i ich fragmentów, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w celach zarobkowych.

Biblioteka Polskiej Piosenki dąży do popularyzacji i utrwalenia wiedzy o polskiej piosence historycznej i współczesnej. Jako instytucja publiczna stara się utrzymać najwyższe standardy zgodności z obowiązującym w Polsce prawem. Biblioteka nie czerpie żadnych korzyści z podejmowanych przedsięwzięć - kieruje się dobrą wolą. Szacunek do pracy Twórców, Autorów i Artystów jest jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania Instytucji. Jeżeli umieszczenie tekstu utworu jest sprzeczne z czyimiś prawnymi lub osobistymi interesami - uprzejmie prosimy o kontakt przy pomocy znajdującego na górze strony formularza lub przy pomocy poczty elektronicznej. Tekst zostanie bezwzględnie usunięty.

Strona Biblioteki Polskiej Piosenki wykorzystuje tzw. pliki cookie do zliczania unikatowych odwiedzin oraz przechowywania informacji o historii odwiedzonych rekordów Biblioteki Cyfrowej. Pliki cookie nie są przechowywane po zamknięciu sesji przeglądarki. Odwiedzający może zmienić ustawienia plików cookie korzystając z odpowiednich okien ustawień swojej przeglądarki.
To jest archiwalna odsłona strony i bazy CBPP.